Algemene voorwaarden

1. Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna gebruikte begrippen als volgt gedefinieerd:
a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden; b. Diensten: alle door Sportivate aan Opdrachtgever geleverde diensten, alsmede alle andere door Sportivate ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een Overeenkomst, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht; c. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger, die Sportivate de opdracht geeft Diensten te verlenen. d. Offerte: het schriftelijk aanbod van Sportivate, in de zin van artikel 6:217 Burgerlijk Wetboek, om een Overeenkomst te sluiten, inclusief de bijlage(n) bij de Offerte; e. Overeenkomst: de rechtsbetrekking tussen Sportivate en Opdrachtgever, één en ander in de meest ruimte zin; f. Partijen: Sportivate en Opdrachtgever; g. Schriftelijk: door middel van geschreven documenten en/of door de wet daarmee gelijk gestelde vormen van communicatie; h. Sportivate: Sportivate B.V., die zich ten doel stelt zoveel mogelijk mensen op een laagdrempelige manier in beweging te krijgen en daarbij de gezonde aspecten van sport en bewegen bij te brengen.

2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, inhoud en uitvoering van alle tussen Sportivate en Opdrachtgever gesloten Overeenkomsten, alsmede alle overige rechtshandelingen en rechtsbetrekkingen tussen Partijen, waarbij Sportivate Diensten aanbiedt of levert.
2.2 Wijzigingen van, aanvullingen op of afwijkingen van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig, indien Partijen dit uitdrukkelijk Schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen en hebben voorts slechts betrekking op de desbetreffende Overeenkomst.
2.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.
2.4 Toepasselijkheid van algemene- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden door Sportivate uitdrukkelijk van de hand gewezen voor alle Overeenkomsten die Sportivate met Opdrachtgever sluit.
2.5 Indien één of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden nietig blijken te zijn, vernietigd worden en/of anderszins hun rechtsgeldigheid verliezen, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden zoveel mogelijk van kracht blijven, voor zover zulks in overeenstemming is met de strekking van deze Algemene Voorwaarden. Partijen zullen voorts over de nietige c.q. vernietigde bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende bepaling overeen te komen, waarbij de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling en deze Algemene Voorwaarden behouden blijft.
2.6 Indien Sportivate niet steeds strikte naleving van de Algemene Voorwaarden verlangt, betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn of dat Sportivate in enigerlei mate het recht zou verliezen in andere gevallen stipte naleving van deze Algemene Voorwaarden te verlangen.

3. De Overeenkomst
3.1 Alle offertes van Sportivate zijn vrijblijvend en binden Sportivate niet, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.2 Indien Opdrachtgever een offerte van Sportivate wenst te ontvangen, dient Opdrachtgever contact op te nemen met Sportivate. Sportivate zal met Opdrachtgever overleggen over de verwachtingen van Opdrachtgever en zal naar aanleiding van dit overleg een offerte opmaken die Schriftelijk of per e-mailbericht aan Opdrachtgever verstuurd zal worden.
3.3 Een Overeenkomst tussen Partijen komt slecht tot stand indien en zodra Opdrachtgever het aanbod van Sportivate Schriftelijk aanvaardt. Algemene voorwaarden Sportivate
3.4 Indien de aanvaarding van de offerte door Opdrachtgever, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte aangeboden aanbod, is Sportivate daaraan niet gebonden. De Overeenkomst tussen Partijen komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sportivate uitdrukkelijk Schriftelijk anders aangeeft.
3.5 Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Sportivate, dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Sportivate uitdrukkelijk Schriftelijk anders aangeeft.
3.6 Een opdracht van Opdrachtgever waaraan geen Schriftelijke offerte vooraf is gegaan, dient Schriftelijk aanvaard te worden door Sportivate, alvorens tussen Partijen een Overeenkomst tot stand komt.
3.7 Indien Sportivate een bevestiging van de Overeenkomst naar Opdrachtgever stuurt, is deze bevestiging beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomt onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
3.8 Sportivate kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.9 Wijziging van de Overeenkomst in de zin van artikel 5 van deze Algemene Voorwaarden, daaronder begrepen uitbreiding of beperking van de reeds verstrekte opdracht, komt tot stand met inachtneming van de leden 1 tot en met 8 van dit artikel.

4. Uitvoering van de Overeenkomst
4.1 Sportivate zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de Schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
4.2 Een aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting van Sportivate. Sportivate zal zich inspannen het door Opdrachtgever gewenste resultaat te bereiken, doch kan niet garanderen dat dit resultaat wordt bereikt.
4.3 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sportivate aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Sportivate worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sportivate zijn verstrekt, heeft Sportivate het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
4.4 De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Sportivate zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
4.5 Indien voor de uitvoering van de Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Sportivate hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Sportivate dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

5. Wijziging van de Overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de Overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Het niet of niet onmiddellijke uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Sportivate op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of ontbinden.
5.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Partijen zijn geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst door Sportivate aan Opdrachtgever uitdrukkelijk Schriftelijk ter kennis zijn gegeven.
5.4 Indien een wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst naar het oordeel van Sportivate Algemene voorwaarden Sportivate B.V. gevolgen heeft voor de overeengekomen vaste prijs is Sportivate verplicht, alvorens aan de wijziging(en) gevolg te geven, Opdrachtgever hieromtrent zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht (8) werkdagen na de kennisgeving van de verlangde wijziging, Schriftelijk te informeren.
5.5 Op wijzigingen van of aanvullingen op de Overeenkomst zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, evenals voorwaarden als overeengekomen in de Overeenkomst. Het is Opdrachtgever niet toegestaan aanvullende/zwaardere voorwaarden te stellen.

6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst
6.1 Sportivate is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet-volledig of niettijdig nakomt, dan wel dat Sportivate goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.
6.2 Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Sportivate gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichtingen zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding is verplicht.
6.3 Voorts is Sportivate bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordien welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
6.4 Ontbinding van de Overeenkomst als vermeld in lid 3 van dit artikel is in ieder geval gerechtvaardigd indien een partij surseance van betaling heeft aangevraagd, haar eigen faillissement aanvraagt-, is aangevraagd, of is uitgesproken, de onderneming van partij is geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van een fusie/overname, of op een aanmerkelijk deel van het vermogen van partij beslag is gelegd.
6.5 Ontbinding van de Overeenkomst lijdt niet tot enige verplichting voor de ontbindende partij met betrekking tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de andere partij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
6.6 Indien Sportivate toerekenbaar tekortschiet in het nakomen van haar verplichtingen uit de Overeenkomst, wordt zij eerst gedetailleerd Schriftelijk in gebreke gesteld met een redelijke termijn van dertig (30) dagen om alsnog na te komen, alvorens Opdrachtgever tot ontbinding van de Overeenkomst over mag gaan.

Playground33 arrangementen en events
Na bevestiging van de offerte is de boeking definitief. Indien opdrachtgever wil annuleren, gelden de volgende regels:
6.7    Bij annulering van meer dan 14 dagen voor aanvangsdatum van de activiteit door opdrachtgever wordt de aanbetaling gerestitueerd.
6.8    Bij annulering door opdrachtgever tussen 14 en 7 dagen voor aanvangsdatum van de activiteit wordt 30% van de afgesproken prijs voor in rekening gebracht.
6.9    Bij annulering door opdrachtgever tussen 7 dagen en 48 uur voor aanvang van de activiteit wordt 50% van de afgesproken prijs voor in rekening gebracht.
6.9    Bij annulering van minder dan 48 uur voor aanvang van de activiteit door opdrachtgever wordt 100% van de afgesproken prijs voor in rekening gebracht.

7. Kosten, honorering en betaling
7.1 De overeengekomen prijzen en tarieven luiden in Euro’s, zijn exclusief BTW en omvatten alle kosten in verband met de nakoming van de verplichtingen van Sportivate, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders vermeld.
7.2 De door Partijen overeengekomen prijs en tarieven zijn vast en bindend, tenzij de Overeenkomst omstandigheden vermeld die tot prijsaanpassing kunnen leiden, alsmede de wijze bepaalt waarop de aanpassing plaatsvindt.
7.3 Sportivate heeft het recht om kennelijke foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen. Opdrachtgever heeft tevens de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Sportivate mede te delen.
7.4 Opdrachtgever dient de door haar verschuldigde bedragen te voldoen binnen de overeengekomen termijn, of indien niet expliciet een termijn is overeengekomen binnen de op de factuur vermelde termijn. Indien geen betalingstermijn is overeengekomen of vermeld dient Opdrachtgever voor betaling zorg te dragen binnen veertien (14) dagen na factuurdatum/
7.5 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Opdrachtgever is alsdan gehouden de wettelijke handelsrente te vergoeden aan Sportivate. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend Algemene voorwaarden Sportivate B.V. vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
7.6 Indien Sportivate besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de wettelijke handelsrente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Sportivate is, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade van derden die is veroorzaakt door of verband heeft met de Overeenkomst en/of het uitvoeren daarvan door Sportivate.
8.2 Sportivate is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, ingeval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 9 en/of ingeval Opdrachtgever onjuiste of niet-tijdig gegevens heeft verstrekt als bedoeld in artikel 4.3.
8.3 Opdrachtgever vrijwaart Sportivate voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.
8.4 Indien Sportivate aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Opdrachtgever met betrekking tot de Diensten.
8.5 De aansprakelijkheid van Sportivate is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn (beroeps)aansprakelijkheidsverzekeraar, vermeerderd met het voor Sportivate geldende eigen risico, in voorkomend geval. Indien, en voor zover, om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is de aansprakelijkheid van Sportivate beperkt tot het betreffende factuurbedrag.
8.6 De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Sportivate.
8.7 Indien veranderingen in wet- en regelgeving effect hebben op de geleverde Diensten, is Sportivate slechts gehouden afspraken uit de Overeenkomst overeenkomstig oude wet- en regelgeving na te komen. Dit betekent in ieder geval, maar dit is niet beperkt tot, dat Sportivate niet aansprakelijk is voor het verschil in subsidiebedrag ingeval onder de Diensten het aanvragen, ontvangen en uitkeren van subsidie behoort en de onder het nieuwe recht uitgekeerde subsidie lager uitvalt dan onder het oude recht.
8.8 Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

9. Overmacht
9.1 Indien Sportivate de verplichting uit de Overeenkomst als gevolg van een niettoerekenbare tekortkoming (overmacht) geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen, wordt de uitvoering van de Overeenkomst opgeschort voor de duur dat de overmacht aanhoudt, zonder dat Sportivate ten opzichte van Opdrachtgever tot schadevergoeding is verplicht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Sportivate, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
9.3 De in artikel 9.2 bedoelde overmacht omvat onder meer, doch is niet gelimiteerd tot: niet nakoming van een derde, ziekte van personeel van Sportivate zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Sportivate, van Opdrachtgever, of systemen van derden waar Sportivate gebruik van maakt, faillissement van de derden waar Sportivate gebruik van maakt, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
9.4 Indien de overmachtssituatie langer duurt dan dertig (30) dagen, hebben beide Partijen het recht de Overeenkomst door middel van een Algemene voorwaarden Sportivate B.V. Schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In een dergelijk geval zal Sportivate overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Sportivate heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

10. Vertrouwelijkheid der gegevens
10.1 Partijen garanderen de geheimhouding tegenover derden van alle gegevens afkomstig van Partijen, die op enigerlei wijze ter kennis zijn gekomen of gebracht, waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd, indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid.
10.2 De geheimhoudingsverplichting geldt niet voor Sportivate indien de verstrekking van gegevens aan derde noodzakelijk is uit hoofde van een wettelijk voorschrift, een bindende uitspraak van de rechter of een overheidsorgaan of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.
10.3 De persoonlijke gegevens die Sportivate bereiken, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel. Sportivate houdt zich daarbij aan de van toepassing zijnde privacywetgeving, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming.
10.4 Indien Opdrachtgever akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, gaat Opdrachtgever tevens akkoord met het verwerken van persoonsgegevens door Sportivate.
10.5 Beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat de Opdrachtgever niet van zijn verplichting tot geheimhouding, zoals bedoeld in dit artikel.

11. Identiteit van Sportivate B.V.
11.1 Sportivate B.V. is statutair gevestigd en kantoorhoudende te (3825 JJ) Amersfoort aan de Haarlemmermeerpolder 11 en is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80796397.
11.2 Sportivate is per e-mail te bereiken via info@sportivate.nl , of telefonisch via 06- 48468268.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op de Overeenkomst tussen Partijen, alsmede op de verdere rechtsverhouding(en) tussen Partijen is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen Partijen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden – Nederland, onverminderd het recht van Sportivate zich te wenden tot een andere, op grond van de wet en/of verdrag bevoegde rechter.

13. Wijzigingen
13.1 Sportivate is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De Opdrachtgever wordt geacht de betreffende wijzigingen te hebben aanvaard, indien Sportivate niet binnen veertien (14) dagen na de mededeling van Sportivate dat wijziging zal plaatsvinden een Schriftelijk protest daartegen heeft ontvangen.

14. Slotbepaling
14.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn vastgesteld in de Nederlandse taal en kunnen, indien gewenst, worden vertaald in een andere taal. Indien strijdigheid mocht ontstaan tussen de Nederlandse versie en één of meerdere vertaalde versies, hebben de bepalingen van de Nederlandse versie voorrang.